Σάββατο 2 Μαΐου 2015

«Πριμ» 108 εκατ. € για τέσσερις καλλιέργειες

Γενναίες επιδοτήσεις ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ φέρνει η νέα ΚΑΠ για τέσσερις καλλιέργειες. Οσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή, βιομηχανική ντομάτα και συμπύρηνο ροδάκινο μπαίνουν στον χάρτη των συνδεδεμένων οικονομικών ενισχύσεων μέχρι το 2020, δίνοντας ευκαιρία σε νυν και νέους αγρότες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των επιδοτήσεων.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» δημοσιεύουν τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν το ύψος των ετήσιων ενισχύσεων ανά κλάδο για όλα τα έτη από το 2015 έως το 2020, τους όρους επιλεξιμότητας, τις υποχρεώσεις των γεωργών, αλλά και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις που θα παρατηρούνται παρατυπίες.


Η λίστα με τα κτηνοτροφικά ψυχανθή περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: κουκί, ρεβίθι, βίκος, λαθούρι, μπιζέλι, λούπινο και ρόβι, ενώ στην αντίστοιχη λίστα με τα όσπρια έχουν περιληφθεί τα εξής: φακή, ρεβίθι, φασόλι κοινό, φασόλια γίγαντες, φασόλια μαυρομάτικα, κουκί, λαθούρι βρώσιμο.
Για την περίοδο 2015-2020 η συνολική συνδεδεμένη ενίσχυση είναι 21.170.068 ευρώ για 90.800 στρέμματα με βιομηχανική ντομάτα, 29.200.814 ευρώ για 165.000 στρέμματα με όσπρια, 40.881.139 ευρώ για 400.000 στρέμματα με κτηνοτροφικά ψυχανθή και 17.520.489 ευρώ για 177.000 στρέμματα συμπύρηνου ροδάκινου.
Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, που υπέγραψε τις τέσσερις αποφάσεις με τις οποίες ξεκινά η εφαρμογή των νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας ΚΑΠ, τόνισε ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν το κίνητρο αλλά και το επιπλέον εγγυημένο εισόδημα για τους γεωργούς που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν τα συγκεκριμένα επιλεγμένα προϊόντα, με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου τους.
Βιομηχανική ντομάτα: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2015 -σύμφωνα με την υπουργική απόφαση- ορίζεται στα 2.600.000 ευρώ, για το 2016 στα 3.162.327 ευρώ, για το 2017 στα 3.905.765 ευρώ, για το 2018 στα 3.862.700 ευρώ, για το 2019 στα 3.819.638 ευρώ και για το 2020 στα 3.819.638 ευρώ.
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που παραδίδουν βιομηχανική ντομάτα από την 1η Ιουνίου έως και την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, κατ' ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής ντομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων βιομηχανικής ντομάτας που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.
Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω είτε αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων είτε οργανώσεων και ομάδων παραγωγών. Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.
Συμπύρηνα ροδάκινα: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2015 ορίζεται στα 3 εκατ. ευρώ, για το 2016 ανέρχεται στα 2.964.682 ευρώ, για το 2017 στα 2.929.324 ευρώ, για το 2018 στα 2.897.025 ευρώ, για το 2019 στα 2.864.729 ευρώ και για το 2020 στα 2.864.729 ευρώ. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που παραδίδουν για χυμοποίηση από 1ης Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ' ελάχιστο 6 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων συμπύρηνου ροδάκινου που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.
Κτηνοτροφικά ψυχανθή: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, για το 2016 ανέρχεται στα 6.917.591 ευρώ, για το 2017 στα 6.835.089 ευρώ, για το 2018 στα 6.759.725 ευρώ, για το 2019 στα 6.684.367 ευρώ και για το 2020 στα 6.684.367 ευρώ. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή (κουκί, ρεβίθι, βίκος, λαθούρι, μπιζέλι, λούπινο και ρόβι). Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
Οσπρια: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2015 ορίζεται σε 5 εκατ. ευρώ, για το 2016 ανέρχεται στα 4.941.136 ευρώ, για το έτος 2017 στα 4.882.207 ευρώ, για το έτος 2018 στα 4.828.375 ευρώ, για το έτος 2019 στα 4.774.548 ευρώ και για το έτος 2020 στα 4.774.548 ευρώ.
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών (φακή, ρεβίθι, φασόλι κοινό, φασόλια γίγαντες, φασόλια μαυρομάτικα, κουκί, λαθούρι βρώσιμο).
Οροι και προϋποθέσεις Ποιες είναι οι υπο χρεώσεις των αγροτών
Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται:
• Να υποβάλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης οσπρίων, κτηνοτροφικών ψυχανθών, βιομηχανικής ντομάτας και συμπύρηνου ροδάκινου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
Οι καλλιεργητές ντομάτας και ροδάκινου υποχρεούνται επίσης:
• Να υποβάλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά που απαιτούνται από τον οργανισμό.
• Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τούς ζητηθεί.
• Να διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω των φορέων του άρθρου 3 ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ελεγχοι
Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Κυρώσεις
Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, επιβάλλονται κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση.
1. Τα όσπρια
Τα όσπρια στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνες, θεωρούνταν παραδοσιακά οι τροφές εκείνες που κάλυπταν τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού σε πρωτεΐνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο καλλιεργούνται σε περιορισμένες σχετικά εκτάσεις. Οι χώρες στις οποίες καλλιεργούνται κυρίως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Τουρκία κ.ά. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση τα όσπρια καλλιεργούνται σε πολύ μικρές εκτάσεις αν λάβουμε υπόψη μας τη σπουδαιότητά τους και τα πλεονεκτήματά τους, ενώ η γενική τάση δείχνει συνεχή μείωση της καλλιέργειάς τους. Η χώρα μας καλύπτει το 60% περίπου των ετήσιων αναγκών της σε όσπρια με εισαγωγές, κυρίως από την Τουρκία, αλλά και χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Μεξικό, η Αίγυπτος, η Μαδαγασκάρη και η Ινδία. Το σύνολο της καλλιεργούμενης με όσπρια έκτασης στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου σε 160.000 - 180.000 στρέμματα. Η μέση ετήσια παραγωγή οσπρίων είναι 33.000 - 35.000 τόνοι, ενώ η κατανάλωση είναι περίπου 90.000 - 100.000 τόνοι, δηλαδή η χώρα μας είναι πολύ ελλειμματική.
2. Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή
Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι από τα πιο χρήσιμα φυτά στη διατροφή των ζώων. Τα ψυχανθή μαζί με τα σιτηρά αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης διατροφής αλλά και της κτηνοτροφίας. Η χρησιμότητά τους είναι πολλαπλή. Εχουν περισσότερες πρωτεΐνες από τα σιτηρά αλλά και πιο πολλές θερμίδες. Παράλληλα είναι και από τα πιο φτηνά γεωργικά προϊόντα, από οικονομικής απόψεως, επειδή η καλλιέργειά τους δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες παραγωγής. Ως ζωοτροφές τα ψυχανθή είναι εξίσου απαραίτητα στον οργανισμό των κτηνοτροφικών ζώων με τα σιτηρά. Λόγω του ότι τα ψυχανθή έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν στις ρίζες τους άζωτο, το έδαφος που καλλιεργείται με τα ψυχανθή αποκτά γονιμότητα. Το κλίμα της χώρας μας είναι ευνοϊκό για την καλλιέργεια ψυχανθών και η καλλιέργεια ειδικά των κτηνοτροφικών ψυχανθών μπορεί να δώσει λύση στην ανεπάρκεια σε ζωοτροφές στη χώρα μας.
3. Η βιομηχανική ντομάτα
Η βιομηχανική ντομάτα καλλιεργείται για τον καρπό της. Ο τομέας της μεταποίησης κατείχε εξαιρετική θέση μεταξύ των κλάδων της αγροτικής οικονομίας της χώρας για μακρά σειρά ετών, έως και το 2004, χρονιά που αποτέλεσε αφετηρία μιας συνεχούς πτωτικής πορείας που διατηρήθηκε μέχρι το 2013. Η πτώση αυτή οφειλόταν στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στη σταθερά χαμηλή τιμή παραγωγού του προϊόντος. Ετσι, ενώ το 2004 καλλιεργήθηκαν 183.000 στρέμματα με παραγωγή 1.187.000 τόνους βιομηχανικής ντομάτας και 237.000 τόνους τελικών μεταποιημένων προϊόντων, το 2011 κατέληξε να καλλιεργηθεί έκταση μόλις 40.000 στρεμμάτων με παραγωγή 330.000 τόνους σε βιομηχανική ντομάτα και 84.000 τόνους σε τελικά μεταποιημένα προϊόντα. Το 2014 η παραγωγή ανήλθε στους 480.000 τόνους ενώ φαίνεται ότι η πτωτική τάση έχει αντιστραφεί και για το 2015 προβλέπεται να είναι ανοδική.
4. Τα συµπύρηνα ροδάκινα
Η καλλιέργεια της ροδακινιάς θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές της χώρας μας, έπειτα από εκείνη της ελιάς και των εσπεριδοειδών. Η συνολική παραγωγή ροδάκινων ανέρχεται περίπου στους 1.000.000 τόνους το έτος. Από τα είδη που καλλιεργούνται, τα επιτραπέζια ροδάκινα αποτελούν το 40% και τα βιομηχανικά ή συµπύρηνα ροδάκινα το 60% περίπου της καλλιέργειας αυτής. Τα συμπύρηνα ροδάκινα προορίζονται για κονσερβοποίηση. Τα τελευταία χρόνια - σύμφωνα με τον γεωπόνο Κάσσανδριο Γάτσιο - έγινε μαζική εκρίζωση λόγω των χαμηλών τιμών των προηγούμενων ετών. Η χώρα μας είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα κομπόστας ροδάκινου στον κόσμο. Δυστυχώς από το 2008 και ιδιαίτερα το 2009 ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες σε κονσέρβες ροδάκινου όπως η Ν. Αφρική και η Κίνα και χυμού όπως είναι η Χιλή μείωσαν σοβαρότατα τις ελληνικές εμπορευόμενες ποσότητες στον κόσμο.
Κώστας Νάνος
 ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Widget by LinkWithin