Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές

Τροπολογία για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, τον αναπτυξιακό νόμο, τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές”»

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας αναφέρει τα εξής:


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση της σχετικής επαγγελματικής άδειας, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής των ενδιαφερομένων, ενώ παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για επιπλέον παράταση.

Με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται ζητήματα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.

Με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αυξάνεται το ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλουν τα μέλη των ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται σε Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε να εξισωθεί με το ανάλογο τέλος που προβλέπεται σε λοιπές Περιφέρειες και να καταστεί δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Λαϊκών Αγορών.

Με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου αυξάνεται το ποσοστό που, ενώ αποτελεί έσοδο των Περιφερειών, διατίθεται για την ενίσχυση ευαίσθητων, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδων.

Με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού, βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών αλλά και των Διοικητικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, αποκαθίσταται, κατ' εξαίρεση, η ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή τυφλότητα που λάμβαναν παράλληλα, για το λόγο αυτό, σύνταξη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4264/2014. Η ρύθμιση προωθείται προκειμένου να μην προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην εν λόγω κατηγορία συμπολιτών, ενώ δε χορηγούνται νέες άδειες σε συνταξιούχους. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 9, παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης σύμβασης τραπεζικού δανείου, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 30.9.2015, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε μικρομεσαίους, κυρίως, επενδυτές, να αξιοποιήσουν την αναμενόμενη ενίσχυση της ρευστότητας από τραπεζικά ιδρύματα.

Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται η υποχρέωση της Διοίκησης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών, οι οποίες προσκομίστηκαν προκειμένου να ληφθεί προκαταβολή, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά το ν. 3908/2011, ατόκως. Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αρθούν αμφισβητήσεις ως προς την εφαρμογή της κείμενης διάταξης και να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3980/2011. Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την προβλεπόμενη απόφαση ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις δε αυτές, η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί από τον επενδυτή, εκπίπτει κατά το υπερβάλλον ποσό, ενώ το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο, ατόκως, καθότι η εν λόγω επιστροφή είναι προφανές ότι δεν επιβάλλεται ως κύρωση, που θα συνεπαγόταν την καταβολή τόκου. Με την παράγραφο 11 τροποποιείται το άρθρο 9 του νόμου 4314/2014 και προστίθενται νέες αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών και επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 9 και στις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, αλλά και για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με την παράγραφο 12 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 39 και προστίθεται η δυνατότητα σύστασης στις Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 θέσης υποδιευθυντή οργανικής μονάδας τομέα και προσδιορίζονται τα όργανα που αναπληρώνουν τον προϊστάμενο της ΕΥ όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Με τη σύσταση των τεσσάρων θέσεων υποδιευθυντών καταργούνται οι τρεις (3) θέσεις των υφιστάμενων αναπληρωτών προϊσταμένων του άρθρου 59.3 που ισχύουν κατά τη μεταβατική περίοδο. Επίσης αποσαφηνίζεται το επίπεδο οργάνωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, χωρίς οικονομικές επιπτώσεις.

Με την παράγραφο 13 επιταχύνεται η τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης κατά τη μεταβατική περίοδο και διευκολύνεται το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και η ομαλή έναρξη της νέας. Η διάταξη αφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» και «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» οι οποίες προέκυψαν από τη συγχώνευση των αντίστοιχων Ειδικών Υπηρεσιών του Ν. 3614/2007. Ο καθορισμός των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων προσδιορίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αναδιάρθρωσης του άρθρου 58 παρ.1 του παρόντος νόμου.

Με την παράγραφο 14 επιχειρείται η αποπληρωμή έργων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2004-2009, τα οποία, αν και ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προηγούμενων ετών και ενώ έχουν υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών τους (μέχρι Απρίλιο του έτους 2012), δεν έχουν αποπληρωθεί από το ΠΔΕ και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η άμεση εγγραφή των συνεχιζόμενων αυτών έργων στο ΠΔΕ, εντός των εγκεκριμένων ορίων των ΣΑΕ/ΣΑΕΠ, προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή της εθνικής συμμετοχής από το ΠΔΕ και εν συνεχεία η εκταμίευση, σε όσα έργα εκκρεμεί, της συμμετοχής του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Σε αντίθετη περίπτωση (μη αποπληρωμής της εθνικής συμμετοχής), επαπειλείται απένταξη των έργων με συνεπακόλουθη συνέπεια την επιστροφή του συγχρηματοδοτούμενου μέρους των κονδυλίων στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΕΟΧ) και με ταυτόχρονη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με το συνολικό κόστος υλοποίησης, καθώς και σχετικές νομικές εμπλοκές.

Η τροπολογία

Όσον αφορά το περιεχόμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του νόμου 4264/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφαση τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδεια τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2 Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται εμφανώς διακριτά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα νης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα κριτήρια για την κατανομή των θέσεων, όπως ιδίως η παλαιότητα κατοχής της άδειας, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προκύπτει για την κατανομή των θέσεων, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομία, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία θα εκδίδεται μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.»

4. Το στοιχείο βα) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 4264/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση των Περιφερειακών συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, μπορεί να διατίθεται ποσοστό έως 25% από το ποσό του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των Περιφερειών, αποκλειστικά, για την οικονομική ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών με ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκών των ανωτέρω με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του νόμου 4314/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κάθε επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, με αναπληρωτή εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, επτά (7) μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, δύο (2) εκ των οποίων εκλέγονται από το σύνολο της μειοψηφίας και τρεις (3) εκπροσώπους των πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη, ως εξής:
α) προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής: ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και
β) προκειμένου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης και ένας (1) εκπρόσωπος των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του νόμου 4314/2014 (Α'265) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου αποφασίζουν για την έκδοση όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών αρμοδιότητάς τους, όπως ιδίως για: την τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, την αλλαγή λαϊκής αγοράς, την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, την έκδοση απόφασης κύρωσης για τις λοιπές παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014.
Κατ' εξαίρεση, οι παρακάτω ατομικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται από τον προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα:
α. Η πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή.
β. Η διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή.
γ. Η παράταση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλητών-
παραγωγών).
δ. Η προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα.
ε. Η διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
στ. Η αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών καθώς και η έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.»

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές, της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, και συνεπώς οι άδειες αυτές διατηρούνται σε ισχύ.
Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτηση του παραιτείται της άδειας του, διαγράφεται οριστικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.»

9. Στο εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α' 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ' της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α' 8), και το οποίο τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1α) του άρθρου 37 του νόμου 4301/2014 (Α'223), η φράση «εφόσον έως τις 31.3.2015», αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 30.9.2015».

10. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 35/2011 (Α'88) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 158/2013 (Α'250) η φράση «επιστρέφεται στο Δημόσιο» αντικαθίσταται από τη φράση «επιστρέφεται ατόκως στο Δημόσιο».

11. Ο τίτλος του άρθρου 9 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α') αλλάζει από «Κατανομή αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών» σε «Κατανομή αρμοδιοτήτων των αρχών διαχείρισης και ελέγχου»

Το άρθρο 9 του ν. 4314/2014 τροποποιείται ως εξής:

α) Το κείμενο του άρθρου αυτού αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:
«2. Στις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών του άρθρου 4 περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1Β1β, 1Β1γ, 1Β1δ, 1Β1ε και 1Β2.
3. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1Β ασκούνται και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1Β ασκούνται από τους αρμόδιους Υποδιευθυντές.»
4. Με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας μπορεί να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας τις αναγκαίες αρμοδιότητες, για όσες εκ του παρόντος άρθρου έχει την αρμοδιότητα, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθενται, όπως και να ανακαλεί τη μεταβίβαση αυτή των αρμοδιοτήτων, ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά την ανάθεση των καθηκόντων του».

12. α) Η παρ. 1 του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στις Επιτελικές Δομές, στην Αρχή Πιστοποίησης και στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), συνιστάται μία θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις προϊσταμένων μονάδων επιπέδου Τμήματος. Ειδικότερα στις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήθηκαν βάσει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 συνιστώνται και θέσεις προϊσταμένων τομέων, επιπέδου υποδιεύθυνσης. Επίσης στην ΕΑΣ, συνιστάται μία θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.»

β) Η παρ. 6 του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.»

13. Στην παρ. 7 του άρθρου 59 του νόμου 4314/2014 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικότερα, οι θέσεις προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης των Ειδικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος και έως την έκδοση της Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 39, λογίζονται ως θέσεις προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τον καθορισμό τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων.»

14. Ρυθμίσεις σχετικές με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
πηγή: paseges.gr, fytokomia.gr

.

Αδυναμία εξασφάλισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ξεπαγώνουν οι άδειες για παραγωγούς λαϊκών

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για τις αγορές αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Widget by LinkWithin